Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Николова и партньори

Статут

Действащо

Номер
2200000347

БУЛСТАТ
176536336

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Заедно

Контакти

Седалище
обл. Смолян, общ. Смолян, 4700 гр. Смолян, ул. Бузлуджа 11, 2, 8-9

Телефон
(0301) 62621

E-mail
[email protected]

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №8 / 05.06.2013
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
24.06.2013 г.

Съдружници
Сътрудници