Регистри на българската адвокатура

Регистрите на адвокатурата са създадени на основание разпоредбите на чл.147 - 148 от Закона за адвокатурата и НАРЕДБА № 3 от 20 ноември 2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри.

Инструкции за употреба