Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия София

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Менко Менков и съдружници

Статут

Действащо

Номер
2100013810

БУЛСТАТ
175465993

Срок на дружеството
без срок


Представляващи
Начин на представляване
заедно и поотделно

Контакти

Седалище
обл. София, общ. Възраждане, 1303 гр. София, ул. "Странджа" №4, вх.1, ет.4, ап.6

Телефон
(02) 8117000

E-mail
lawfirm@menkov.eu

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №3 / 12.02.2008
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
19.02.2008 г.

Съдружници
Сътрудници