Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия София

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Димитър Николаев Митов

Личен №
5100134710


Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №34 / 06.11.2018
Дата на първоначално вписване
22.11.2018 г.

Сътрудник на

Адвокатско дружество
Менко Менков и съдружници (2100013810)