Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Вероника Ангелова Митева

Личен №
5300000747


Дата на издаване на идентификационна карта
1.12.2010 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0092


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №3 / 25.03.2010
Дата на първоначално вписване
26.03.2010 г.

Сътрудник на