Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Елка Станкова Желева

Личен №
5100001747


Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №20 / 12.12.2017
Дата на първоначално вписване
13.12.2017 г.

Сътрудник на

Адвокатско дружество
Марев и съдружници (2900000447)