Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
СТОЯНОВ и ИВАНОВА

Статут

Прекратено

Номер
2700000458

БУЛСТАТ
160024449

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
заедно и поотделно

Контакти

Седалище
България, обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 гр. Плевен, (ул. ) "Дим. Константинов" 23а, ет. 2, офис. 5

Телефон
(088) 5202022

E-mail
Няма данни

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на Окръжен съд №173 / 21.03.2008
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
2.04.2008 г.

Съдружници