Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Еднолично адвокатско дружество Джамбазов и партньори

Статут

Действащо

Номер
2500000547

БУЛСТАТ
Няма данни

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
Заедно

Контакти

Седалище
България, обл. Смолян, общ. Златоград, 4980 гр. Златоград, ул. Възраждане 4

Телефон
(0359) 883487751

E-mail
[email protected]

Интернет страница
www.dzhambazov-law.com


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №5 / 15.04.2021
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
20.04.2021 г.

Съдружници