Регистър на Адвокатските дружества

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатско дружество
Идентификация

Наименование
Станислав Иванов & партньори

Статут

Действащо

Номер
2200000858

БУЛСТАТ
176774138

Срок на дружеството
Няма данни


Представляващи
Начин на представляване
заедно и поотделно

Контакти

Седалище
България, обл. Плевен, общ. Плевен, 5800 гр. Плевен, ул. "Бъкстон" № 5, ет. 2, офис. 2

Телефон
(0883) 415730

E-mail
[email protected]

Интернет страница
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване в регистъра на колегията
Решение на АС №78 / 18.09.2014
Дата на първоначално вписване в регистъра на колегията
8.10.2014 г.

Съдружници