Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Катя Иванова Алексиева

Личен №
5900000558


Дата на издаване на идентификационна карта
29.11.2010 г.

Номер на идентификационна карта
PLAK0211


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №12 / 20.02.2008
Дата на първоначално вписване
29.02.2008 г.

Сътрудник на