Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Мария Иванова Караиванова

Личен №
5800001847


Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №17 / 12.12.2018
Дата на първоначално вписване
14.12.2018 г.

Сътрудник на