Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Павлинка Георгиева Крамолинска-Гицова

Личен №
5700001558


Дата на издаване на идентификационна карта
22.12.2011 г.

Номер на идентификационна карта
PLAK0229


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №88 / 15.12.2011
Дата на първоначално вписване
19.12.2011 г.

Сътрудник на