Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Ямбол

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Даниела Иванова Господинова

Личен №
5700000286


Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Дата на първоначално вписване
23.12.2004 г.

Сътрудник на