Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Ямбол

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Йорданка Маркова Читакова

Личен №
5500000886


Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №3 / 22.02.2018
Дата на първоначално вписване
14.03.2018 г.

Сътрудник на