Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Олга Георгиевна Мустакова

Личен №
5100001158


Дата на издаване на идентификационна карта
29.11.2010 г.

Номер на идентификационна карта
PLAK0212


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №20 / 27.03.2008
Дата на първоначално вписване
1.04.2008 г.

Сътрудник на