Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Зорница Иванова Денева

Личен №
5100000758


Дата на издаване на идентификационна карта
29.11.2010 г.

Номер на идентификационна карта
PLAK0210


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №36 / 12.06.2008
Дата на първоначално вписване
17.06.2008 г.

Сътрудник на