Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Плевен

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Вилияна Цветанова Донкова

Личен №
5000002158


Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №183 / 12.12.2017
Дата на първоначално вписване
15.12.2017 г.

Сътрудник на