Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Бойка Ангелова Русова

Личен №
5000001247


Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №2 / 07.02.2014
Дата на първоначално вписване
4.03.2014 г.

Сътрудник на