Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Стоянка Бориславова Куманова

Личен №
5000000847


Дата на издаване на идентификационна карта
21.02.2013 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0127


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №2 / 16.10.2007
Дата на първоначално вписване
4.08.2010 г.

Сътрудник на