Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Евгения Миткова Караманолева

Личен №
5600001347


Дата на издаване на идентификационна карта
13.01.2016 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0165


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №22 / 03.12.2015
Дата на първоначално вписване
8.12.2015 г.

Сътрудник на

Адвокатско дружество
Николова и партньори (2200000347)