Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Смолян

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Пенка Бисерова Манева

Личен №
5600000947


Дата на издаване на идентификационна карта
27.12.2010 г.

Номер на идентификационна карта
SMAK0103


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №22 / 03.12.2010
Дата на първоначално вписване
7.12.2010 г.

Сътрудник на

Адвокатско дружество
Караманолов и съдружници (2000000147)