Регистър на Адвокатските сътрудници

Адвокатска колегия Ямбол

Партида на адвокатски сътрудник
Актуално състояние на адвокатски сътрудник

Име
Иван Янков Хараламбев

Личен №
5100000986


Дата на издаване на идентификационна карта
Няма данни

Номер на идентификационна карта
Няма данни


Вписване в регистъра на колегията
Основание за първоначално вписване
Решение на АС №10 / 12.07.2018
Дата на първоначално вписване
12.07.2018 г.

Сътрудник на

Адвокатско дружество
Чоков и Толев (2100000286)